Vaak voorkomende logopedische problemen

Articulatieproblemen

Kinderen met articulatieproblemen worden na grondig onderzoek begeleid bij de verdere ontwikkeling van hun spraak. Niet-gekende klanken worden aangeleerd, foutieve gevormde klanken worden gecorrigeerd. Een correcte articulatie wordt verder geoefend in woorden, zinnen en spontane spraak.

Reeds op jonge kleuterleeftijd kunnen al heel wat articulatieproblemen verholpen worden.

Een correcte articulatie is een voorwaarde om de start van een lees- en schrijfproces in het eerste leerjaar goed te laten verlopen.

Mondelinge taalproblemen

Tijdens de ontwikkeling van de taal kunnen problemen voorkomen. We denken hierbij aan een beperkte woordenschat, een dysgrammatische zinsbouw en fouten bij de woordvorming (o.a. lidwoordgebruik, ww.vervoeging, vormen van meervouden en verkleinwoorden enz.).

Tijdens de logopedische therapie gaan we de taalontwikkeling stimuleren en bijsturen.

Een vertraagde taalontwikkeling kan problemen geven in het lager onderwijs

( denken we maar aan begrijpend lezen, spontaan schrijven.. waar woordenschat en zinsbouw heel belangrijk zijn).

Schisis

Kinderen die geboren worden met een lip en/of verhemeltespleet hebben problemen met articulatie en algemene spraakontwikkeling. Naast een medische en chirurgische behandeling is een intensieve begeleiding door een logopediste noodzakelijk.

Leerstoornis - dyslexie-dysorthographie

Kinderen met dyslexie/dysorthograpie komen vertraagd tot lezen en schrijven. Ze blijven te veel fouten maken waardoor ze een lager lees- en schrijfniveau behalen dan men zou verwachten vanuit hun normale intellectuele vaardigheden. Er zijn veel problemen met het automatiseren van de verscheidene lees- en schrijfprocessen.

Individuele logopedische begeleiding is vaak essentieel om de kinderen alle kansen te geven om zich binnen het normaal lager onderwijs te kunnen ontwikkelen.

Logopedisch onderzoek

- Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Er wordt hier informatie verzameld over de problematiek, eventueel worden verslagen van andere diensten (psychologe - CAR) besproken.  Aan de hand daarvan wordt, samen met de ouders, besloten of een logopedisch onderzoek aangewezen is.

- Vooraleer het logopedisch onderzoek kan doorgaan dienen de ouders een voorschrift te laten invullen door een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, neuroloog).

- Er worden op onze dienst enkele logopedische tests afgenomen. Zo’n onderzoek duurt ongeveer 1 1/2 u.

- Met het verslag van deze tests dienen de ouders dan terug contact op te nemen met de geneesheer-specialist zodat deze een voorschrift voor logopedische therapie kan schrijven.

Dit voorschrift wordt meestal opgemaakt voor één jaar. Na dit jaar kan eventueel nog een verlenging aangevraagd worden.

- Het volledige dossier wordt dan naar de mutualiteit gestuurd.

Logopedische behandeling

De logopedische begeleiding vindt wekelijks plaats, dit kan max. 3x 30min. per week , of 1x 60 min. + 1x30’ per week.

Tijdens het verloop van de therapie wordt, indien de ouders dat wensen, informatie doorgegeven aan de school en/of andere diensten (CLB ,arts, psychologe enz.). Het deelnemen aan schoolvergaderingen behoort zeker ook tot mijn taken.

Op het einde van elk therapiemoment wordt het resultaat kort besproken met de ouders. De kinderen hebben ook een schrift of map waarin gewerkt wordt, zodat de ouders en ev. de school en CLB  van dichtbij de evolutie van de therapie kunnen volgen.